Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bílek Filtry s.r.o. IČ 26971259  se sídlem v Josefově (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Josefov 135, 696 21,  email: info@filtrace.com,  telefon: +420 518 372 134

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 2. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 3. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

 5. Účelem zpracování osobních údajů je

 6. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 7. Měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tato měření zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže Bílek Filtry s.r.o. neví, který konkrétní uživatel web navštívil. Bílek Filtry s.r.o. tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

 8. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 9. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 2. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

 4. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 2. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 3. zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,

 4. zajišťující marketingové služby.

 5. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích (země mimo EU) jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových/analytických služeb.Všichni příjemci osobních údajů ze třetích zemí jsou na seznamu EU–US Privacy Shield framework.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 2. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 3. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

 8. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, zasláním kontaktního formuláře s dotazem/poptávkou potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.